Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 48/2005 z 16.12.2005

Zarząd ATM S.A. przedstawia uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 grudnia 2005 roku:

 

UCHWAŁA NR 8/2005
WALNEGO ZGROMADZENIA ATM S.A.
W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następującą zmianę w Statucie Spółki: Dodaje się do § 16 ust.4 o następującej treści:
„4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.”

 

UCHWAŁA NR 9/2005
WALNEGO ZGROMADZENIA ATM S.A.
W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU REZERWOWEGO SPÓŁKI

„W związku ze zmianą polityki firmy w odniesieniu do ewidencji środków trwałych z dniem 31.12.2004 r. dokonano aktywowania kosztów dotyczących ubiegłych okresów księgowych. Powstały na skutek tego niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 172.616,73 PLN Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.”

 

UCHWAŁA NR 10/2005
WALNEGO ZGROMADZENIA ATM S.A.
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ SPÓŁKI I ZAWARCIE UMOWY LEASINGU NA TĘ NIERUCHOMOŚĆ

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A., na mocy §15 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z tym, że przewidywana wartość transakcji przekroczy 20 % kapitału własnego Spółki, wyraża zgodę na zbycie nieruchomości należącej do ATM S.A., położonej w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a, obejmującej działki 29/2 oraz 29/4 z obrębu 3-05-29, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr WA6M/00210476/1 oraz WA6M/00147608/3, a także wyraża zgodę na zawarcie umowy leasingu tych nieruchomości.”

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu