Znacząca umowa

Raport bieżący 51/2005 z 20.12.2005

Zarząd ATM S.A. informuje, że w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy zostały zrealizowane zamówienia na towary i usługi dla Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. na kwotę 5,9 mln złotych, co przekracza 10% wysokości kapitałów własnych.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu