Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący 36/2006 z 14.07.2006

Zarząd ATM S.A. informuje, że w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy zostały zawarte umowy z dostawcą urządzeń telekomunikacyjnych — Cisco System International BV, na kwotę 8,1 mln zł, co przekracza 10% wysokości kapitałów własnych. Największa z umów z Cisco z tego okresu była z dnia 30.03.2006 na kwotę 1,4 mln zł.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu