Informacja o nabyciu i zbyciu akcji

Raport bieżący 52/2006 z 11.12.2006

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki informacja o zawartych przez Annę Bugajską — prokurenta Spółki — transakcjach nabycia w dniu 30.06.2006 r. 500 akcji po średniej cenie 7,60 zł za akcję oraz zbycia w dniu 8.12.2006 r. 170 akcji po średniej cenie 169,21 zł.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu