Informacja o wyborze oferty

Raport bieżący 07/2006 z 02.02.2006

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do spółki informacja o wyborze przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oferty konsorcjum, w skład którego wchodzi Crowley Data Poland Sp. z o.o., Exatel S.A. i ATM S.A. Oferta dotyczy świadczenia usługi polegającej na wykonaniu projektu technicznego, zestawieniu, konfiguracji, uruchomieniu i utrzymaniu sieci WAN, zapewnieniu centralnego dostępu do sieci Internet oraz awaryjnej infrastruktury technicznej do przetwarzania danych dla resortu sprawiedliwości. Wartość oferty wynosi 82.759.188 zł brutto. Udział ATM w oferowanej usłudze stanowi około jednej trzeciej.
Zarząd ATM S.A. zaznacza jednocześnie, ze podana wyżej informacja nie jest tożsama z informacją o zawarciu umowy, która będzie miała charakter umowy znaczącej.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje poufne.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu