Uzupełnienie raportu bieżącego nr 10/2007

Raport bieżący 11/2007 z 20.02.2007

W uzupełnieniu raportu nr 10/2007 Zarząd przedstawia treść podjętych uchwał:

 

Uchwała nr 1
Zarządu ATM S.A.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki

1. Stosownie do art. 431 § 1 i 2 pkt 1 oraz art. 432 § 1 w związku z art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień § 6 a w związku z § 6 pkt. 3 Statutu Spółki, Zarząd postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 521.375,20 (pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć 20/100) złotych to jest z kwoty 24.525.504 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset cztery złote) do kwoty 25.046.879,20 (dwadzieścia pięć milionów czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć 20/100) złotych poprzez emisje 68.602 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 7,60 (siedem 60/100) złotych każda.

2. Zarząd postanawia, że akcje zwykłe na okaziciela serii G będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2006 r.

3. Akcje serii G zostaną zaoferowane do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej następującym osobom:

a) Leszek Wilk — 14.446 akcji
b) Tomasz Paszta — 14.446 akcji
c) Krzysztof Zyguła — 12.632 akcje
d) Andrzej Słodczyk — 14.446 akcji
e) Krzysztof Jendryka — 12.632 akcje

po cenie emisyjnej 119, 61 (sto dziewiętnaście 61/100) złotych każda, za łączną sumę 8.205.485, 22 (osiem milionów dwieście pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć 22/100) złotych. Pokrycie akcji nastąpi w zamian za wkłady pieniężne w całości, tj. łącznie kwotę 8.205.485, 22 (osiem milionów dwieście pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć 22/100) złotych.

W terminie do dnia 19 lutego 2007 r. Zarząd ATM podpisze z powyższymi osobami umowy o objęciu akcji.

4. Prawa do akcji serii G nie będą przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

5. W interesie Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale z dnia 16 lutego 2007, Zarząd Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii G.

6. W związku z podwyższeniem kapitału, o którym mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, Zarząd postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 6 pkt 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.046.879,20 (dwadzieścia pięć milionów czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć 20/100) PLN i dzieli się na:

1) 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 000.001 do nr 1.800.000 o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych 60/100) każda;

2) 630 000 (sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od nr 1.800.001 do nr 2.430.000 o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych 60/100) każda;

3) 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od nr 2.430.001 do nr 2.610.000 o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych 60/100) każda;

4) 187 040 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D od nr 2.610.001 do nr 2.797.040 o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych 60/100) każda;

5) 130 000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E od nr 2.797.041 do nr 2.927.040 o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych 60/100) każda;

6) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F od nr 2.927.041 do nr 3.227.040 o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych 60/100) każda;

7) 68.602 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 7,60 (siedem 60/100) każda.”

Uchwała nr 2
Zarządu ATM S.A.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki

1. Stosownie do art. 431 § 1 i 2 pkt 2 oraz art. 432 § 1 i 2 w związku z art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień § 6a w związku z § 6 pkt. 3 Statutu Spółki, Zarząd ATM postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki maksymalnie o kwotę 9.153.120, 80 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia i 80/100) złotych to jest z kwoty 25.046.879,20 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset cztery złote) maksymalnie do kwoty 34.200.000 (trzydzieści cztery miliony dwieście tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.204.358 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 7,60 (siedem 60/100) złotych każda.

2. Akcje serii H zostaną zaoferowane w trybie oferty publicznej, z przeznaczeniem do objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach prawa poboru.

3. Prawo poboru akcji serii H przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki w dniu 23 marca 2007r. (dzień prawa poboru).

4. Zarząd postanawia, że akcje zwykłe na okaziciela serii H będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2006 r.

5. Zarząd określi w odrębnej uchwale:

a) cenę emisyjną akcji serii H, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna zostanie ustalona przed otwarciem subskrypcji;

b) minimalną i maksymalną liczbę emitowanych akcji serii H, z zastrzeżeniem, że minimalna i maksymalna liczba emitowanych akcji serii H będzie mieścić się w granicach określonych w pkt 1 niniejszej uchwały, jak również ostateczną liczbę oferowanych akcji serii H, która zostanie ustalona przed otwarciem subskrypcji i nie będzie większa od maksymalnej liczby emitowanych akcji serii H;

c) termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii H;

d) wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 § 4 w związku z art. 446 § 1 i art. 453 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz treść § 6 pkt 1 Statutu Spółki uwzględniającą wysokość kapitału zakładowego, o której mowa powyżej.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu