Aktualizacja informacji ws. wyboru biegłego rewidenta

Raport bieżący 21/2007 z 05.04.2007

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego 41/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. — „Wybór biegłego rewidenta”, Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwałę rozszerzającą o zbadanie sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2006 r. dotychczasowe kompetencje BDO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2006 r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.

Uzupełnienie przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2006 o jego zbadanie przez biegłego rewidenta jest związane z koniecznością spełnienia warunku formalnego umożliwiającego publikację prospektu emisyjnego w oparciu o sprawozdanie roczne za rok 2005.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu