Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 33/2007 z 29.06.2007

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przedstawia treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2007 roku:

 

UCHWAŁA NR 4/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ
JAK RÓWNIEŻ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZA ROK 2006

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ATM SA za 2006 rok,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 rok, charakteryzujące się sumą bilansową 154.823 tys. złotych oraz zyskiem netto 26.291 tys. złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM S.A. za 2006 rok, charakteryzujące się sumą bilansową 170.292 tys. złotych oraz zyskiem netto 26.680 tys. złotych.

Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 

UCHWAŁA NR 5/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2006

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia przeznaczyć z zysku netto Spółki za 2006 rok w wysokości 26.291.179,83 złotych:

25.046.879,20 zł na dywidendę, czyli 7,60 zł na każdą akcję,
1.244.300,63 zł na kapitał rezerwowy Spółki.

Stosownie do zapisów art. 348 § 3 ksh oraz § 23 ust. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. ustala:

1) dzień dywidendy na 11.07.2007 r.
2) termin wypłaty dywidendy – na 28 września 2007 r.

Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 

UCHWAŁA NR 6/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW
ZA ROK 2006

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Romanowi Szwedowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały oddano 1.170.100 głosów. Za odrzuceniem uchwały nie oddano żadnych głosów, nikt się nie wstrzymał. W głosowaniu nie wziął udziału akcjonariusz wyłączony z głosowania stosownie do treści art. 413 ksh, to jest Roman Szwed posiadający łącznie 452.225 głosów.

 

UCHWAŁA NR 7/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW
ZA ROK 2006

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tadeuszowi Czichonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały oddano 901.325 głosów. Za odrzuceniem uchwały nie oddano żadnych głosów, nikt się nie wstrzymał. W głosowaniu nie wziął udziału akcjonariusz wyłączony z głosowania stosownie do treści art. 413 ksh, to jest Tadeusz Czichon posiadający łącznie 721.000 głosów.

 

UCHWAŁA NR 8/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW
ZA ROK 2006

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Wojtyńskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Uchwała powyższa została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

 

UCHWAŁA NR 9/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW
ZA ROK 2006

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Tuchołka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Uchwała powyższa została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

 

UCHWAŁA NR 10/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW
ZA ROK 2006

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi R. Chilińskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Uchwała powyższa została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

 

UCHWAŁA NR 11/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW
ZA ROK 2006

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Madeyowi, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Uchwała powyższa została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

 

UCHWAŁA NR 12/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW
ZA ROK 2006

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Mazurowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Uchwała powyższa została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również podczas obrad nie zostały zgłoszone sprzeciwy do żadnej z powziętych uchwał.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu