Wybrane informacje dotyczące przydziału Akcji Serii H

Raport bieżący 43/2007 z 03.08.2007

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu 3 sierpnia 2007 roku dokonał przydziału akcji serii H wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu ATM S.A. z dnia 20 kwietnia 2007 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 1.204.358 (jeden milion dwieście cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 7,60 zł (siedem złotych 60/100) z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wobec czego emisja akcji doszła do skutku.

1. Otwarcie subskrypcji akcji nastąpiło w dniu 17 lipca 2007 roku, a jej zamknięcie w dniu 25 lipca 2007 roku.

2. Akcje zostały przydzielone w dniu 3 sierpnia 2007 roku.

3. W ramach oferty publicznej w drodze subskrypcji zamkniętej oferowanych było nie więcej niż 1.204.358 akcji serii H.

4. Akcje serii H nie zostały podzielone na transze. Zapisy w ramach wykonywania prawa poboru przyjmowane były w formie zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych. W ramach zapisów podstawowych nie dokonano redukcji. W ramach zapisów dodatkowych stopa alokacji wyniosła 17,09 %, co oznacza redukcję zapisów dodatkowych o 82,91 %.

5. W ramach subskrypcji złożono zapisy łącznie na 1.443.429 akcji, w tym:

w ramach zapisów podstawowych na 1.155.075 akcji,
w ramach zapisów dodatkowych na 288.354 akcji.

6. Zarząd ATM S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydziału 1.204.358 akcji serii H, w tym:

na podstawie zapisów podstawowych — 1.155.075 akcji,
na podstawie zapisów dodatkowych — 49.283 akcji.

7. Akcje były nabywane po cenie emisyjnej równej 130,00 złotych.

8. Zapisów na przedmiotowe akcje dokonało 921 osób i instytucji, w tym:

w ramach zapisów podstawowych 921 osób i instytucji,
w ramach zapisów dodatkowych 64 osób i instytucji.

9. Zarząd ATM S.A dokonał przydziału akcji serii H 921 osobom i instytucjom, w tym:

w ramach zapisów podstawowych 921 osobom i instytucjom,
w ramach zapisów dodatkowych 64 osobom i instytucjom.

10. Spółka nie zawarła umów o submisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 156.566.540,00 złotych.

Zarząd Spółki ATM S.A. jednocześnie informuje, iż pełny raport, o którym mowa w paragrafie 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych zostanie przesłany w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji (zgodnie z paragrafem 97 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia).

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu