Wprowadzenie do obrotu PDA serii H oraz ustalenie pierwszego dnia notowań

Raport bieżący 48/2007 z 10.08.2007

Zarząd ATM S.A. informuje, że na podstawie uchwały nr 585/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 8 sierpnia 2007 r. zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.204.358 (jeden milion dwieście cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem) prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki. Data pierwszego notowania praw do akcji serii H została określona na dzień 10 sierpnia 2007 roku. Notowanie Praw do akcji serii H w systemie notowań ciągłych następuje pod nazwą skróconą „ATM-PDA” i oznaczeniem „ATMA”.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu