Sytuacja mPay S.A. wobec publikowanych wiadomości prasowych i jej wpływ na prognozowany zysk ATM S.A. w 2007 r.

Raport bieżący 76/2007 z 18.12.2007

W związku z informacjami prasowymi na temat współpracy wszystkich krajowych operatorów GSM w celu ustanowienia wspólnego systemu płatności mobilnych oraz pojawiającą się w nich wątpliwością, czy system płatności mobilnych, wdrażany przez spółkę zależną od Emitenta mPay S.A., jest odpowiednim do realizacji tego celu rozwiązaniem, Zarząd Emitenta informuje i potwierdza, że system płatności mobilnych mPay:

został wdrożony z powodzeniem przez Polkomtel S.A. dla abonentów Plus, Simplus, MixPlus i Sami Swoi;
został wstępnie wybrany przez P4 w sieci Play — zgodne z wczorajszą wypowiedzią rzecznika Play, Marcina Gruszki, cytowaną przez PAP;
spełnia wszelkie wymogi stawiane przez operatorów telefonii komórkowej preferowanemu systemowi płatności mobilnych — zarówno w zakresie obsługi płatności bezstykowych w technologii NFC (bez konieczności wprowadzania numeru akceptanta z klawiatury) jak i rozliczeń transakcji bezpośrednio z kont bankowych (bez konieczności korzystania z konta przedpłaconego).

Zarząd ATM S.A. ocenia, że system mPay ma duże szanse aby zostać wybranym przez wszystkich obecnych na polskim rynku operatorów jako uniwersalny system płatności mobilnych. System mPay jest rozwiązaniem gotowym do natychmiastowego zastosowania i najkorzystniejszym kosztowo dla wszystkich uczestników rynku, obsługującym zarówno wszystkie telefony komórkowe działające w systemie GSM, jak i najnowsze rozwiązania, bazujące na technologii NFC. W chwili obecnej nie jest znane rozwiązanie konkurencyjne w tym zakresie.

Odsuwająca się w czasie decyzja krajowych operatorów telefonii komórkowej co do wprowadzenia wspólnego systemu płatności mobilnych spowodowała zmianę planów mPay S.A. i mPay-International Sp. z o.o. co do przeprowadzenia prywatnej oferty akcji mPay S.A. (Pre-IPO) planowanej na grudzień 2007 r., w ramach której mPay-International planowała sprzedaż niewielkiej części posiadanych akcji. Mimo wysokiej potencjalnej wartości systemu mPay — a co za tym idzie spółek mPay S.A. oraz mPay International Sp. z o.o. — obecna sytuacja uniemożliwia przeprowadzenie oferty akcji przy satysfakcjonującej wycenie i na korzystnych dla akcjonariuszy warunkach. W związku z tym w interesie aktualnych akcjonariuszy leży odłożenie tej oferty w czasie.

W oparciu o przedstawione wyżej przesłanki zarządy spółek mPay S.A. i mPay International Sp. z o.o. w dniu wczorajszym podjęły decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Pre-IPO akcji mPay S.A. Zgodnie z wcześniejszymi zamiarami, mPay S.A. będzie kontynuowała przygotowania do publicznej oferty akcji, jednak przeprowadzi ją dopiero wtedy, gdy wyjaśni się stanowisko operatorów telefonii komórkowej wobec wyboru standardu systemu płatności mobilnych w Polsce, a więc dopiero w roku przyszłym.

W związku z powyższym prognoza zysku skonsolidowanego ATM S.A. opublikowana w prospekcie emisyjnym Spółki z dnia 29.06.2007 r., w części dotyczącej zysku osiągniętego ze sprzedaży niektórych aktywów, nie zostanie w tym roku zrealizowana, jako że ta cześć zysku zostanie przesunięta na rok następny. W prognozie założono, że z tego tytułu Spółka osiągnie w 2007 r. zysk na poziomie skonsolidowanym w kwocie nie mniejszej niż 20 mln zł brutto. Taka kwota zysku byłaby uzyskana ze sprzedaży części akcji mPay S.A. przez mPay International w ofercie Pre-IPO. Niestety ze względu na bardzo krótki okres pozostały do końca roku, Spółka nie będzie miała możliwości zastąpienia tej pozycji zyskiem ze sprzedaży innego rodzaju aktywów.

Jednocześnie zarząd ATM S.A. podkreśla, że brak zysku ze sprzedaży posiadanych poprzez mPay-International akcji mPay S.A. w roku 2007 nie ma wpływu na rzeczywistą wartość tych akcji i możliwość osiągnięcia znacznie wyższego zysku z ich sprzedaży w późniejszym terminie.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu