Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 08/2007 z 07.02.2007

Zarząd ATM S.A., działając na podstawie art. 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 01.03.2007 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a, z następującym porządkiem obrad:

Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał;
Przyjęcie porządku obrad;
Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym praw do akcji i praw poboru akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, oraz ich dematerializacji;
Podjęcie uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej, w związku z jego rezygnacją;
Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej;
Wolne wnioski.

Uprawnieni do udziału w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są Akcjonariusze, którzy do dnia 22 lutego 2007 roku do godziny 14:00 złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a, w pokoju 101, w godzinach 9:00—16:00.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu