Informacja na temat szacunkowych wyników Spółki w 2006 r.

Raport bieżący 09/2007 z 14.02.2007

W procesie przygotowania prospektu emisyjnego sporządzanego w związku z ofertą publiczną i ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki nowej emisji, Zarząd dokonał szacunku wyników Spółki za 2006 r., które to wyniki szacunkowe zostały objęte raportem biegłego rewidenta.

Ze względu na istotność informacji w zawartych w szacunkowych wynikach Zarząd ATM S.A. podaje je niniejszym do publicznej wiadomości.

Szacunkowe wyniki Spółki na poziomie skonsolidowanym w roku 2006 wyniosą:
Przychody ze sprzedaży 148.897 tys. zł
Zysk ze sprzedaży 16.217 tys. zł
Zysk operacyjny 36.287 tys. zł
Zysk brutto 34.668 tys. zł
Zysk netto 27.801 tys. zł

 

 

 

 

 

 

Podane wyżej wyniki szacunkowe przedstawiają wyniki łączone (sumowane) dla wszystkich spółek należących do grupy kapitałowej ATM, ale bez uwzględnienia efektów konsolidacji. Po dokonaniu pełnej konsolidacji przedstawione wyniki mogą ulec niewielkim zmianom.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu