Nabycie akcji własnych

Raport bieżący 35/2008 z 04.07.2008

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki informacja od Beskidzkiego Domu Maklerskiego realizującego zakup akcji ATM S.A. na rzecz Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z powziętą uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2008 r.

Zgodnie z otrzymaną informacją w dniach 30.06-04.07.2008 r. Spółka nabyła w systemie notowań ciągłych 49 954 akcje własne po średniej cenie 7,49 zł oraz w transakcji pakietowej pozasesyjnej 130 000 akcji własnych po cenie 7,50 zł każda. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,95 zł, a łączna wartość nominalna nabytych w dniach 30.06-04.07.2008 r. akcji wynosi 170 956,30 zł. Nabyty pakiet stanowi 0,5% kapitału zakładowego i daje 179 954 głosów (0,5%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu