Nabycie akcji własnych

Raport bieżący 39/2008 z 25.07.2008

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki informacja od Beskidzkiego Domu Maklerskiego realizującego zakup akcji ATM S.A. na rzecz Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z powziętą uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2008 r.

Zgodnie z otrzymaną informacją w dniach 21-25.07.2008 r. Spółka nabyła w systemie notowań ciągłych 74 315 akcji własnych po średniej cenie 7 zł. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,95 zł, a łączna wartość nominalna nabytych w dniach 21-25.07.2008 r. akcji wynosi 70 599,25 zł. Nabyty pakiet stanowi 0,2% kapitału zakładowego i daje 74 315 głosów (0,2%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu