Data Numer Raport
28.12.2009 35/2009 Wybór oferty ATM S.A.
23.12.2009 34/2009 Otwarcie postępowania likwidacyjnego w stosunku do spółek zależnych
22.12.2009 33/2009 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
18.12.2009 32/2009 Zawarcie umowy znaczącej
09.12.2009 31/2009 Korekta Raportu Kwartalnego za III kwartał 2009
03.12.2009 30/2009 Otwarcie postępowania likwidacyjnego w stosunku do spółek zależnych
12.10.2009 29/2009 Rejestracja akcji serii B w KDPW
23.09.2009 28/2009 Informacja o stanie posiadania akcji ATM S.A. przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
11.09.2009 27/2009 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
04.09.2009 26/2009 Nabycie znaczącego pakietu akcji
04.09.2009 25/2009 Zbycie znaczącego pakietu akcji
26.08.2009 24/2009 Zbycie akcji własnych
31.07.2009 23/2009 Informacja o zbyciu akcji
15.07.2009 22/2009 Informacja o zbyciu akcji
25.05.2009 21/2009 Informacja o nabyciu akcji
21.05.2009 20/2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku
21.05.2009 19/2009 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
18.05.2009 18/2009 Wybór biegłego rewidenta
18.05.2009 17/2009 Powołanie Zarządu
15.05.2009 16/2009 Powołanie członków Rady Nadzorczej
15.05.2009 15/2009 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki
13.05.2009 14/2009 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
08.05.2009 13/2009 Odkupienie akcji własnych
30.04.2009 12/2009 Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
23.04.2009 11/2009 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki
22.04.2009 10/2009 Odroczenie dywidendy za rok 2008
24.03.2009 09/2009 Zmiany organizacyjne w ATM S.A.
17.03.2009 08/2009 Aktualizacja terminów przekazania raportów okresowych w 2009 roku
12.02.2009 07/2009 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej
03.02.2009 06/2009 Informacja o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
22.01.2009 05/2009 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 r.
16.01.2009 04/2009 Informacja o nabyciu i zbyciu akcji Spółki
08.01.2009 03/2009 Zarejestrowanie przekształcenia spółki zależnej
06.01.2009 02/2009 Zbycie akcji własnych
06.01.2009 01/2009 Zarejestrowanie przekształcenia spółki zależnej