Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 11/2009 z 23.04.2009

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 15.05.2009 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Grochowskiej 21a, z następującym porządkiem obrad:

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2008;
Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2008;
Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008;
Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008;
Powzięcie uchwały o pokryciu z kapitału zapasowego straty netto powstałej w 2005 r. na skutek przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości;
W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej powzięcie uchwał o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Uprawnieni do udziału w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki są Akcjonariusze, którzy do dnia 8 maja 2009 roku, do godziny 16.00 złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a, w pokoju 101, w godz. 9.00—16.00.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu