Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący 27/2009 z 11.09.2009

Podstawa prawna — art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje poufne

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu 9 września 2009 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego poprzez emisję 343.344 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery) akcji serii B. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jego obecna wysokość wynosi 34.526.176,80 (trzydzieści cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć i 80/100) złotych i obejmuje 36.343.344 (trzydzieści sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela. Ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji wynosi 36.343.344 (trzydzieści sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery).

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w ramach kapitału docelowego zgodnie z Uchwałą nr 5/2006 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22.11.2006 r. oraz za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w Uchwale nr 1 z dnia 5 sierpnia 2009 r., w której wyrażona została także zgoda na wyłączenie prawa pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostały w całości przeznaczona dla akcjonariuszy mniejszościowych KLK S.A., którzy nabyli akcje ATM S.A. nowej emisji po średniej cenie rynkowej z ostatnich 30 dni przed podjęciem uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału w dniu 5 sierpnia 2009 r. i wynoszącej 6,13 zł za akcję. Zaoferowanie akcji ATM S.A. akcjonariuszom KLK S.A. jest wynikiem umowy inwestycyjnej z dnia 24 października 2006 r. i pozwoliło ATM S.A. zwiększyć swój udział w kapitale zakładowym KLK oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki z 78,74% do 89,37%. Nabycie akcji ATM S.A. nowej emisji nastąpiło za łączną sumę 2.104.698,72 zł (dwa miliony sto cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem i 72/100 złotych).

Akcje nabyte przez wyżej wymienione osoby objęte są zakazem zbycia, w ten sposób, że każdy z nabywców uprawniony jest do zbycia 1/3 z nabytych akcji odpowiednio nie wcześniej niż po 31 marca 2010 r., po 31 marca 2011 r. i po 31 marca 2012 roku.

Wartość nominalna wyemitowanych akcji wynosi 0,95 zł. Łączna wartość nominalna akcji w podwyższonym kapitale zakładowym wynosi 326.176,80 zł. Nowa emisja akcji stanowi 0,94% kapitału zakładowego po podwyższeniu i daje 343 344 głosów (0,94%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu
Maciej Krzyżanowski — Wiceprezes Zarządu