Otwarcie postępowania likwidacyjnego w stosunku do spółek zależnych

Raport bieżący 30/2009 z 03.12.2009

Podstawa prawna — art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. informuje, iż w dniu 2 grudnia 2009 roku zgłoszono do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział KRS otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej Rec-order Sp. z o.o. Uchwałę o rozwiązaniu spółki podjął jej jedyny udziałowiec ATM S.A. na Nadzwyczajnym Zgromadzenie Wspólników Spółki Rec-order Sp. z o.o. w dniu 18 listopada 2009 r.

Na likwidatora Spółki wybrano Pana Jarosława Pietrzaka.

Kapitały własne spółki na dzień otwarcia likwidacji wynoszą 16.142,61 zł. Jednocześnie spółka nie posiada zobowiązań, które przekraczałyby wysokość kapitałów własnych. Spółka od 3 lat nie prowadzi działalności gospodarczej.

Celem likwidacji jest uproszczenie struktury korporacyjnej i ograniczenie kosztów administracyjnych.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu