Wybór oferty ATM S.A.

Raport bieżący 35/2009 z 28.12.2009

Podstawa prawna — art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje poufne

Zarząd ATM S.A. został w dniu dzisiejszym poinformowany przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, że w postępowaniu przetargowym na „Budowę i wdrożenie ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego nr 112”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez ATM S.A. Wartość oferty wynosi 490 196 583,10 zł.

O terminie zawarcia umowy ATM S.A. zostanie poinformowana przez CPI MSWiA odrębnym pismem.

W przypadku podpisania tej umowy Emitent przekaże informacje związane z zawarciem umowy znaczącej.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu