Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej

Raport bieżący 07/2009 z 12.02.2009

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 2 lutego 2009 r. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego zależnej od Emitenta spółki mPay S.A.

Nowa wysokość kapitału zakładowego mPay S.A. wynosi obecnie 14 100 000 zł i dzieli się na 28 200 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 28 200 000.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu