Zmiany organizacyjne w ATM S.A.

Raport bieżący 09/2009 z 24.03.2009

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje poufne

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podjęta została decyzja o rozpoczęciu procesu, który spowoduje istotne zmiany w funkcjonowaniu spółki.

W najbliższym czasie zostanie uruchomiona działalność dotychczas nieaktywnej spółki CI ATM sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada ATM S.A. Nastąpi zmiana nazwy spółki na ATM Systemy Informatyczne sp. z o.o. (ATM SI). Jej zadaniem będzie prowadzenie działalności, która dotychczas była prowadzona przez Pion Usług Integracyjnych (PUI) w ATM S.A., a do jej zarządu przewiduje się powołanie dotychczasowych dyrektorów Pionu Usług Integracyjnych (Mariusza Zabielskiego) oraz Wydziału Wsparcia Technicznego Integracji (Tomasza Dziubińskiego).

Przejęcie przez ATM SI aktualnych zadań i działalności Pionu Usług Integracyjnych ma na celu kontynuację — od dłuższego czasu prowadzonych — działań, mających na celu usamodzielnienie się PUI i występowanie w prowadzonej działalności handlowej jako odrębny podmiot. Zmiana taka — zdaniem Zarządu — jest niezbędna i korzystna dla grupy kapitałowej ATM. Jej celem jest zwiększenie efektywności i rentowności zarówno działalności związanej ze świadczeniem usług integracyjnych, jak i pozostałej części działalności pozostającej w ATM S.A., polegającej głównie na świadczeniu usług telekomunikacyjnych pod marką ATMAN. Będzie to możliwe dzięki racjonalizacji kosztów uwzględniających specyfikę każdej ze spółek oraz koncentrację każdej z nich nad swoim, dobrze określonym przedmiotem działalności. W ATM S.A. pozostają wszystkie aktywa związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, będących efektem wieloletniego inwestowania w budowę sieci światłowodowych, ogólnopolskiej sieci szerokopasmowej i centrów danych. Zdaniem Zarządu planowane zmiany są szczególnie potrzebne w okresie trudniejszej sytuacji gospodarczej, aby dodatkowo zwiększyć konkurencyjność produktów i usług oferowanych przez ATM.

Dodatkowym, ale bardzo istotnym skutkiem podzielenia działalności ATM S.A. na dwie spółki, jest lepsza współpraca z partnerami handlowymi i lepsza pozycja wobec wielu znaczących klientów. Wydzielenie działalności ATM SI pozwoli tej spółce na lepszą współpracę na przykład z operatorami telekomunikacyjnymi, przez których cześć działalności ATM S.A. była postrzegana z natury rzeczy jako działalność konkurencyjna.

Wreszcie wydzielenie ATM SI skutkować będzie przejrzystą strukturą biznesu każdej ze spółek, które powinny łatwiej poddawać się analizie i ocenie w zakresie prowadzonej działalności, co — jak oczekujemy — powinno spotkać się z aprobatą inwestorów i ewentualnych partnerów biznesowych. Zarząd dopuszcza możliwość ściślejszej współpracy (także kapitałowej) ATM S.A. (operatora telekomunikacyjnego) oraz ATM SI (integratora systemowego) zarówno z innym spółkami z grupy kapitałowej ATM o podobnym profilu jak i z innymi podmiotami w branży.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu