Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 20/2010 z 12.07.2010

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Spółki ATM S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 12 lipca 2010 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta.

Na podstawie art. 15 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała wyboru na biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za pierwsze półrocze 2010 r. oraz badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2010 — firmę Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Biuro w Krakowie (kod poczt.: 30-150) przy Al. Armii Krajowej 16, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, ogłoszoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 73.

Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na jeden rok.

Emitent korzystał z usług Deloitte Audyt Sp. z o.o. w zakresie badania sprawozdań finansowych za lata 1997, 1998, 2007, 2008 oraz 2009.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu