Korekta Raportu Kwartalnego za I kwartał 2011

Raport bieżący 13/2011 z 03.06.2011

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. informuje, że w raporcie kwartalnym nr 1/2011 QSr Grupy Kapitałowej ATM S.A. za I kwartał 2011 roku, opublikowanym w dniu 13 maja 2011 r., na stronie 5 i 6 zostały podane błędne dane dla dwóch pozycji bilansu na dzień 31.03.2011 r.: należności z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązań krótkoterminowych. W konsekwencji błędne są pochodne od nich wartości sumaryczne w bilansie oraz w „Wybranych danych finansowych” na stronie 15.

W załączniku do niniejszego raportu podano wszystkie pozycje raportu okresowego za I kwartał 2011 r. wymagające korekty.

Powyższe korekty nie mają wpływu na pozostałe dane finansowe, w szczególności na osiągnięty przychody oraz zyski Emitenta w okresie sprawozdawczym.

Skorygowany zgodnie z wyżej podanymi informacjami Raport Kwartalny za I kwartał 2011 roku zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu dzisiejszym, tj. 3 czerwca 2011 roku.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu