Podpisanie cesji dotyczącej umowy znaczącej

Raport bieżący 62/2012 z 17.12.2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ATM S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2012 roku zawarł z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Centrum Projektów Informatycznych trójstronne porozumienie w sprawie przekazania praw i obowiązków zamawiającego, dotyczących umowy znaczącej zawartej w dniu 22.01.2010 roku na „Budowę i wdrożenie ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego nr 112” (dalej OST 112), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 05/2010.

Na mocy zawartej obecnie umowy cesji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wstępuje w prawa i obowiązki Centrum Projektów Informatycznych względem ATM S.A. wynikające z umowy OST 112. Pozostałe postanowienia umowy OST 112 nie ulegają zmianie.

Niniejsza umowa cesji została uznana za znaczącą, jako że dotyczy realizacji umowy OST 112, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do umowy dotyczącej budowy i wyposażania obiektu serwerowego F3 w ramach projektu CI ATM, o której Emitent informował w dn. 15.11.2010 roku raportem bieżącym nr 25/2010. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekraczała 10% kapitałów własnych Emitenta.

Zawarty aneks zmienia wartość umowy z pierwotnej kwoty 35 247 055,88 zł na 36 263 123,03 zł netto, a także modyfikuje harmonogram prac Wykonawcy, czyli ATM Systemy Informatyczne S.A. (dawniej KLK S.A.), określając termin zakończenia realizacji umowy na 15.12.2013 roku.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu