Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward przez spółkę z Grupy Kapitałowej ATM

Raport bieżący 08/2012 z 09.02.2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w 2011 roku spółka zależna ATM Systemy Informatyczne S.A. zawierała z dwiema instytucjami finansowymi transakcje zabezpieczające kurs zakupy waluty przez kontrakty terminowe forward. Transakcje były przeprowadzane w odniesieniu do zakupów walut na realizację płatności do swoich dostawców realizowanych w dolarach USA i Euro i wykonane zostały w celu zabezpieczenia ryzyka kursowego w związku z rozliczeniami kontraktami handlowymi.

Transakcje związane z zawieraniem kontraktów terminowych forward przeprowadzone w BRE Banku S.A. dotyczyły kupna walut USD i EUR na łączną kwotę 46.075.015,59 zł.

Transakcja o najwyższej wartości została zawarta 11 lutego 2011 roku na kwotę 3.496.071,71 zł (kupno 1.179.790,00 USD, terminowy kurs wymiany 2,9633).

Transakcje związane z zawieraniem kontraktów terminowych forward przeprowadzone w BNP Paribas S.A dotyczyły kupna walut USD i EUR na łączną kwotę 46.118.703,95 zł.

Transakcja o najwyższej wartości została zawarta 4 stycznia 2011 roku na kwotę 5.360.346,36 zł (kupno 1.813.992,00 USD, terminowy kurs wymiany 2,9550).

Transakcje dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu