Uchwała podjęta przez Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 16/2013 z 08.04.2013

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przedstawia treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 8 kwietnia 2013 roku:

„UCHWAŁA NR 1/2013
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY NADZORCZEJ ATM SA

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marcina Wysockiego do Rady Nadzorczej ATM S.A.”

W głosowaniu nad uchwałą nr 1/2013 oddano głosy z 12 973 365 akcji, tj. 12 973 365 ważnych głosów na NWZ, czyli 35,7% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 12 973 365 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu