Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 26/2013 z 25.06.2013

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ATM S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 25 czerwca 2013 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta.

Na podstawie art. 15 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za pierwsze półrocze 2013 r. oraz badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2013 — PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, ogłoszoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 548.

Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na jeden rok. Emitent korzystał z usług firmy PKF Audyt Sp. z o.o. w latach 2011 oraz 2012.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu