Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący 27/2013 z 23.07.2013

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o zmianie udziału PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: „PKO OFE”) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z zakończeniem likwidacji Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT (dalej: „OFE POLSAT”) i przejęciem przez PKO OFE jego aktywów w dniu 19 lipca 2013 r., liczba akcji Spółki posiadanych przez PKO OFE na dzień 19 lipca 2013 r. wyniosła 2 766 704, co stanowi 7,61% udziału w kapitale zakładowym Spółki, a liczba głosów z powyższych akcji wyniosła 2 766 704, co stanowi 7,61% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Bezpośrednio przed dniem zakończenia likwidacji OFE POLSAT, PKO OFE nie posiadał akcji Spółki, zaś OFE POLSAT posiadał 2 766 704 akcje Spółki (co stanowiło 7,61% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dające prawo do 2 766 704 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 7,61% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu