Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przesłane przez osobę zarządzającą

Raport bieżący 03/2013 z 21.01.2013

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki o nabyciu przez podmiot przez niego kontrolowany — ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. 176 800 akcji Spółki, których wartość przekroczyła równowartość w złotych polskich 5 000 euro:

  • kupno 50 000 akcji, w dniu 15.01.2013 r., cena 10,53 zł
  • kupno 43 000 akcji, w dniu 16.01.2013 r., cena 10,47 zł
  • kupno 24 000 akcji, w dniu 17.01.2013 r., cena 10,45 zł
  • kupno 59 800 akcji, w dniu 18.01.2013 r., cena 10,45 zł.

Transakcja została zawarta w trybie sesyjnym zwykłym na GPW w Warszawie.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu