Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki przesłane przez osobę zarządzającą

Raport bieżący 34/2013 z 31.12.2013

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki o transakcjach na akcjach Spółki zawartej pomiędzy podmiotami z nim związanymi. Podmiot, którego interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym Członka Zarządu Spółki — ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (ATP FIZ AN) — nabył w dniach 20 oraz 31 grudnia 2013 r. od ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. (ATP Invest) następujące pakiety akcji Spółki:

  • 20 grudnia w wyniku transakcji zawartej na GPW 26 898 akcji Spółki po cenie 12,12 zł/szt.
  • 31 grudnia w wyniku transakcji zawartej w trybie umowy cywilnoprawnej 9 082 756 akcji Spółki po cenie 12,12 zł/szt.

Łącznie ATP FIZ AN nabył od ATP Invest 9 109 654 akcji Spółki po średniej cenie 12,12 zł/szt.

Zarówno ATP FIZ AN jak i ATP Invest są podmiotami powiązanymi z Członkiem Zarządu Spółki.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu