ING OFE zgłosił projekt uchwały ZWZ ATM S.A. dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2013

Raport bieżący 15/2014 z 26.06.2014

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. („Spółka”) informuje, że ING Otwarty Fundusz Emerytalny („ING OFE”), na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2013. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku stanowi punkt 5. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A., zwołanego na 16 lipca 2014 roku. Projekt uchwały i uzasadnienie do niej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Dokument ten dostępny jest także na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.atm.com.pl w zakładce Inwestor/Walne Zgromadzenia.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu