Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych

Raport bieżący 16/2014 z 26.06.2014

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

W związku z publikacją projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza na ZWZ ATM S.A. w dniu 16.07.2014 r., do spółki wpłynęło pytanie od akcjonariusza co do możliwości wypłaty przez spółkę dywidendy we wnioskowanej wysokości.

Zarząd ATM S.A. udzielił akcjonariuszowi następującej odpowiedzi:

„Wypłata dywidendy we wnioskowanej przez jednego z akcjonariuszy ATM wysokości (w przesłanym projekcie uchwały) z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa finansowego Spółki jest niemożliwa. ATM S.A., zgodnie z informacjami przekazywanymi akcjonariuszom, realizuje ważny projekt inwestycyjny mający na celu między innymi znaczące zwiększenie przychodów z usług kolokacyjnych. Wydatki inwestycyjne ponoszone przez Spółkę w roku 2014 wyniosą ponad 65 mln zł. Uwzględniając otrzymaną dotację oraz bieżące przychody operacyjne, zarząd szacuje, że w 2014 r. zadłużenie Spółki wzrośnie o ok. 20 mln zł. Szacunek ten uwzględnia wnioskowaną przez zarząd dywidendę w wysokości 12 gr na jedną akcję (4.3 mln zł). Planowane przez zarząd przepływy finansowe pozwalają na bezpieczny dalszy rozwój spółki, realizację jej zamierzeń inwestycyjnych, pozyskanie niezbędnych dotacji ze środków unijnych oraz stworzenie potencjału do znaczącego zwiększenia przychodów i zysków.

Zwiększenie w roku 2014 tej dywidendy o wnioskowane przez akcjonariusza dodatkowe 14.2 mln zł byłoby trudne do udźwignięcia dla Spółki. W szczególności wystąpiłoby poważne ryzyko przekroczenia kowenantów zapisanych w umowach kredytowych, co mogłoby spowodować wypowiedzenie umów kredytowych lub podwyższenie kosztów długu. W każdym razie zdolność kredytowa Spółki i jej bezpieczeństwo finansowe znacznie by na tym ucierpiały. A wobec konieczności sfinansowania ze środków dłużnych ostatniego etapu inwestycji w pierwszej połowie 2015 r. taka sytuacja byłaby dla Spółki niebezpieczna. Alternatywnie Spółka zmuszona by była do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, co nie byłoby korzystnym rozwiązaniem dla jej obecnych akcjonariuszy.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Spółki, zasadnicze wydatki inwestycyjne ATM S.A. kończą się w 2015 r. i po roku 2015 Spółka będzie w stanie wypłacać swoim akcjonariuszom znaczącą część zysku w postaci dywidendy. Przyspieszanie tego terminu oraz naruszanie w znaczącej kwocie kapitałów rezerwowych Spółki, wobec rozmiaru realizowanych obecnie inwestycji, byłoby działaniem nie mającym uzasadnienia w racjonalnym rozwoju spółki z korzyścią dla swoich akcjonariuszy. Zysk wypracowany przez Spółkę w latach minionych będzie mógł być wypłacony akcjonariuszom w latach następnych, po zakończeniu najważniejszych inwestycji w centra danych, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i stabilność finansową ATM S.A. w przełomowym okresie 2014/2015 r.

Zarząd ATM S.A. w związku z powyższym informuje, że podtrzymuje swoją rekomendację co do ograniczenia wypłaty dywidendy za rok 2013 do poziomu 0,12 zł na jedną akcję i ma nadzieję, że akcjonariusze spółki obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATM S.A. w dniu 16.07.2014 r. podejmą decyzję zgodną z tą rekomendacją i – w przeświadczeniu zarządu – zgodną z interesami Spółki.”

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu