Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2013

Raport bieżący 11/2014 z 28.05.2014

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) przedstawia treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 16 lipca 2014 roku: uchwały zostały zawarte w załączonym pliku pdf.

W głosowaniu tajnym za wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sławomira Kamińskiego oddano 19 453 649 głosów, co stanowi 53,5% kapitału Spółki. „Za” oddano 18 360 275 głosów, nikt z obecnych na Zgromadzeniu nie głosował przeciw tej kandydaturze oraz oddano 1 093 374 głosy wstrzymujące się. Walne Zgromadzenie w zakresie tego wyboru nie podejmowało uchwały.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem porządku obrad oddano 19 453 649 głosów, co stanowi 53,5% kapitału Spółki. „Za” oddano 18 360 275 głosów, nikt z obecnych na Zgromadzeniu nie głosował „przeciw” oraz oddano 1 093 374 głosy wstrzymujące się.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Nie podjęto innych uchwał poza wymienionymi w załączniku, nawet w sprawach porządkowych.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu