Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przesłane przez osobę zarządzającą

Raport bieżący 03/2014 z 28.01.2014

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki o nabyciu przez podmiot, którego interesy są równoważne z interesami Członka Zarządu — ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 5 600 akcji Spółki, których wartość przekroczyła równowartość w złotych polskich 5 000 euro:

  • kupno 3 600 akcji, w dniu 21.01.2014 r., cena 10,71 zł
  • kupno 1 000 akcji, w dniu 22.01.2014 r., cena 10,70 zł
  • kupno 1 000 akcji, w dniu 23.01.2014 r., cena 10,98 zł

Transakcja została zawarta w trybie sesyjnym zwykłym na GPW w Warszawie.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu