Wniosek Akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

Raport bieżący 16/2015 z 17.11.2015

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 17 listopada 2015 r. wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariusza: ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w najbliższym możliwym terminie, dopuszczalnym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki. Wniosek złożony został na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

W wyżej wymienionym wniosku Akcjonariusz postuluje umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, uzasadniając to zamiarem wnioskowania do Akcjonariuszy o powołanie do Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Czichona, założyciela i długoletniego Wiceprezesa Zarządu Spółki (a ostatnio – Prezesa Zarządu), który rezygnując z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu wyraził jednocześnie wolę wspierania Spółki z pozycji członka Rady Nadzorczej.

W załączonym pliku znajduje się ponadto proponowana przez Akcjonariusza treść projektów uchwał.

O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki poinformuje w raporcie bieżącym w najbliższych dniach.

podpisy:
Tadeusz Czichon – Prezes Zarządu,
Anna Bugajska – Prokurent