Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący 07/2015 z 08.05.2015

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie od PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o zwiększeniu przez fundusz przez nie zarządzany: PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: „PKO BP Bankowy OFE”) stanu posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Do zwiększenia doszło w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki w dniu 7 maja 2015 r.

Przed nabyciem akcji PKO BP Bankowy OFE posiadał 1 734 556 akcji Spółki, stanowiących 4,7727% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania 1 734 556 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,7727% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem, w wyniku ww. nabycia akcji, PKO BP Bankowy posiada obecnie 1 914 556 akcji, co stanowi 5,2680% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 1 914 556 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,2680% ogólnej liczby głosów.

podpisy:
Tadeusz Czichon — Prezes Zarządu,
Jacek Krupa — Wiceprezes Zarządu