Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący 34/2016 z 28.06.2016

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie — WZA lista powyżej 5%

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2016 roku wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

  • ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych — 9 119 040 głosów, 30,7% na ZWZ, 25,1% ogółem;
  • MCI.PRIVATEVENTURES Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający na rachunek subfunduszu MCI.EUROVENTURES 1.0) – 8 827 404, 30% na ZWZ, 24,3% ogółem;
  • NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny — 7 153 883 głosów, 24% na ZWZ, 19,7% ogółem;
  • AAW III Sp. z o.o. – 2 243 066, 7,6% na ZWZ, 6,2% ogółem;

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Członek Zarządu ds. finansowych