Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

Raport bieżący 05/2016 z 25.03.2016

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie od Pana Piotra Putecznego („Akcjonariusz”) o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadomienie dotyczy akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza bezpośrednio, jak również akcji Spółki posiadanych przez małżonkę Akcjonariusza. Do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów doszło w wyniku zawarcia transakcji pakietowych sprzedaży 2 243 066 sztuk akcji Spółki z dnia 23 marca 2016 r.

Bezpośrednio przed zmianą udziału Akcjonariusz posiadał 2 145 066 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt sześć) sztuk akcji Spółki (co stanowiło 5,902% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 2 145 066 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co stanowiło 5,902% ogólnej liczby głosów). Małżonka Akcjonariusza posiadała przed zmianą udziału bezpośrednio 98 000 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) sztuk akcji Spółki (co stanowiło 0,270% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 98 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co stanowiło 0,270% ogólnej liczby głosów). W związku z powyższym łącznie z małżonką Akcjonariusz posiadał przed zmianą udziału 2 243 066 (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt sześć) sztuk akcji Spółki (co stanowiło 6,172% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 2 243 066 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co stanowiło 6,172% ogólnej liczby głosów).

W wyniku opisanych wyżej transakcji sprzedaży akcji Spółki, Akcjonariusz wraz z małżonką nie posiadają obecnie żadnej akcji Spółki.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej (…) w stosunku do akcjonariuszy.

Ogólna liczba akcji oraz głosów w Spółce wynosi 36 343 344.

podpisy:
Dariusz Terlecki — Prezes Zarządu
Jacek Krupa — Wiceprezes Zarządu