Rekomendacja Zarządu dotycząca pokrycia straty za rok 2016

Raport bieżący 11/2017 z 05.05.2017 godz. 15:52

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W dniu dzisiejszym Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) podjął uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu niewypłacania dywidendy w związku ze stratą netto Spółki za 2016 rok w wysokości 9.790.946,16 zł oraz aby strata ta została pokryta z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach przyszłych.

Powyższa rekomendacja motywowana jest aktualną sytuacją finansową Spółki.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu