Zmiany w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej ATM S.A.

Raport bieżący 22/2017 z 04.07.2017 godz. 11:55

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w następujących sprawach:

powołania z dniem dzisiejszym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Sławomira Koszołko,
skrócenia delegacji Pana Piotra Sieluka do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki – ww. delegacja ustała z chwilą podjęcia przedmiotowej uchwały,
powołania Pana Piotra Sieluka na stanowisko Wiceprezesa Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Sławomir Koszołko jest związany z branżą telekomunikacyjną i sektorem usług centrum danych od prawie 20 lat. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w firmie doradczej Arthur Andersen. Jako konsultant od samego początku pracował głownie dla klientów z sektora telekomunikacyjnego. W 2001 roku rozpoczął pracę na stanowisku Managera odpowiedzialnego za obszary regulacji, strategii i rozwoju u wchodzącego na rynek polski operatora Energis Polska. W 2006 roku po przejęciu Energis Polska przez GTS Polska związał zwoją karierę zawodową z nowo powstałą zintegrowaną firmą gdzie pracował do 2014 roku. Przez większość czasu najpierw w GTS Energis, a potem w GTS Polska pracował na stanowisku Dyrektora ds. Strategii i Marketingu. Od października 2014 do maja 2017 roku, po integracji GTS Polska z T-Mobile Polska pracował w T-Mobile Polska, gdzie w randze Dyrektora Departamentu odpowiadał najpierw za obszar marketingu i rozwoju biznesu w segmencie klientów biznesowych, a w ostatnim roku za strategię korporacyjną całej firmy. Sławomir Koszołko ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Jest również absolwentem Manchester Business School gdzie uzyskał tytuł MBA.

Pan Sławomir Koszołko oświadczył, że na dzień objęcia funkcji:

  • nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która mogłaby być w stosunku do niego konkurencyjna oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto nie występuje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

podpisy:
Tomasz Galas – Wiceprezes Zarządu,
Mateusz Boguta – Prokurent