Przebieg II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 20/2012 z 17.04.2012 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. zarządziło kolejną przerwę w obradach, do dnia 20 kwietnia 2012 roku do godziny 10.00. Przerwa w obradach została zarządzona na wniosek jednego z akcjonariuszy w związku z tym, że prospekt emisyjny ATM Systemy Informatyczne S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu poprzedzającym wznowienie obrad NWZ, co spowodowało, że akcjonariusze nie mieli możliwości zapoznania się z jego treścią.

W głosowaniu nad wnioskiem brało udział 20 776 868 akcji, co stanowi 57,17% kapitału zakładowego Spółki, oddano 20 776 868 ważnych głosów, w tym za wnioskiem oddano 20 758 950 głosów, głosów przeciw nie było, 17 918 głosów wstrzymało się od głosowania.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu