Rozwiązanie umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych za porozumieniem stron

Raport bieżący 23/2019 z 13.06.2019 r. godz. 12.57

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka oraz KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej: „KPMG”) podpisały porozumienie o rozwiązaniu umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych (dalej: „Umowa”). Przedmiotowa Umowa została podpisana w dniu 31 lipca 2018 roku i obejmowała wykonanie usługi atestacyjnej polegającej na badaniu historycznych informacji finansowych obejmujących roczne sprawozdania finansowe za lata obrotowe kończące się odpowiednio 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2019 r. sporządzone zgodnie z MSSF UE oraz przeglądzie śródrocznych sprawozdań finansowych za okresy od 1 stycznia 2018 r do 30 czerwca 2018 r. oraz od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., sporządzonych zgodnie z MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. Przyczyną rozwiązania Umowy było niedojście przez strony do porozumienia odnośnie oczekiwanego przez KPMG wzrostu kwoty wynagrodzenia z tytułu badania sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się dnia 31 grudnia 2019 r. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. Decyzja o rozwiązaniu Umowy była decyzją obu stron Umowy.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok KPMG wyraziło opinię z zastrzeżeniem. Zastrzeżenie to spowodowane zostało faktem, iż na dzień wydania opinii przez KPMG nie zostało zakończone badanie sprawozdania rocznego jednostki stowarzyszonej Spółki – Linx Telecommunications Holding B.V. (dalej: „Linx”) przez audytora tej spółki, a tym samym nie została wydana opinia i raport z tego badania. Regulacje obowiązujące w Holandii, gdzie zarejestrowana jest spółka Linx, jak również status tej spółki (niepubliczna) dają zarządowi Linx możliwość ustalania z audytorem tej spółki istotnie dłuższych terminów na wydanie opinii z badania sprawozdania finansowego, niż ma to miejsce w przypadku Spółki i reżimu narzuconego na Spółkę przez obowiązujące przepisy prawa. Od początku inwestycji Spółka posiadała ok. 22% udziałów w Linx, aktualnie jest to 21,02%. Wyniki tego podmiotu, jako spółki stowarzyszonej, nie są konsolidowane na poziomie operacyjnym – konsolidacja dokonywana jest metodą praw własności. W związku ze strukturą udziałową Linx (większościowy pakiet udziałów posiada tam kilka osób fizycznych), Spółka nie dysponuje i nigdy nie dysponowała możliwością wywierania decydującego wpływu na takie działania Linx, jak ustalenie harmonogramu badania sprawozdania finansowego Linx przez audytora tej spółki. Należy podkreślić, że w poprzednich latach sytuacja była analogiczna – tj. Spółka przy sporządzaniu swojego sprawozdania finansowego zmuszona była bazować na niezaudytowanych sprawozdaniach finansowych Linx. Nie stanowiło to nigdy dotąd przesłanki do wydania opinii z zastrzeżeniem przez dotychczasowych audytorów Spółki.

Organem wnioskującym o zmianę firmy audytorskiej był po stronie Spółki Zarząd, organem rekomendującym zmianę firmy audytorskiej – Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki, zaś organem wyrażającym zgodę na zmianę firmy audytorskiej – Rada Nadzorcza Spółki.

W okresie obowiązywania Umowy nie zaistniały rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu  badania,  przeglądu  lub  innych  usług, pomiędzy  osobami  zarządzającymi Spółką a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki załącza skan pisma KPMG adresowanego do Komisji Nadzoru Finansowego, zawierającego wyjaśnienie przyczyn rozwiązania Umowy.

podpisy:
Daniel Szcześniewski — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu