Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna

Raport bieżący 43/2018 z 10.10.2018 r. godz. 18.03

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu otrzymany w dniu dzisiejszym wniosek od AAW III Sp. z o.o. (dalej: „AAW III”).
Zgodnie ze złożonym żądaniem zaktualizowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 października 2018 roku przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji, w celu realizacji programu motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości, uprawniających do objęcia akcji serii I oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I w całości oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
  7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pierwotnego porządku obrad dodany został na wniosek AAW III punkt 7.: „Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki”.

W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się również zawarte w ww. wniosku projekty uchwał.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu