Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 22 listopada 2006r.

Termin: 22.11.2006 r., początek o godz. 14.00
Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Planowany porządek obrad

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego;
  2. Podjęcie uchwały w sprawie oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz ich dematerializacji;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

Dodatkowe informacje

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również podczas obrad nie zostały zgłoszone sprzeciwy do żadnej z powziętych uchwał.