Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 31.08.2020 r.

Termin: 31 sierpnia 2020 r., godz. 10.00

Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Porządek obrad

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATM S.A.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia