Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 16.05.2011 r.

Termin: 16.05.2011 r., godz. 14.00
Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Porządek obrad

  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010;
  2. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010, oceny pracy Rady Nadzorczej i sytuacji Spółki;
  3. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2010;
  4. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010;
  5. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010
  6. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
  7. Wolne wnioski.

W głosowaniu tajnym za wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tadeusza Czichona oddano 15 674 209 głosów, tj. 100% głosów na ZWZ, czyli 43,1 % ogólnej ilości głosów, nikt z obecnych na Zgromadzeniu nie głosował przeciwko i nie wstrzymał się od głosu. Walne Zgromadzenie w zakresie tego wyboru nie podejmowało uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Głosowano w sprawach porządkowych dwukrotnie:

1. w zakresie oddzielnego głosowania nad poszczególnymi sprawozdaniami tj. oddzielnego rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM S.A. jak również oddzielnego rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM S.A.
Za wnioskiem w zakresie oddzielnego głosowania oddano 9 699 404 głosów tj. 61% głosów na Walnym Zgromadzeniu (26% ogólnej ilości głosów), przeciwko 17 918 głosów tj. 0,018% głosów na Walnym Zgromadzeniu (0,004% ogólnej ilości głosów), od głosowania wstrzymało się 5 956 887 głosów tj. 38% głosów na Walnym Zgromadzeniu (16% ogólnej ilości głosów).

2. głosowanie nad wnioskiem o zmianę treści uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie przyjęło wniosek o zmianę powyższej uchwały następującą ilością głosów: za wnioskiem oddano 14 056 291 głosów tj. 89% głosów na Walnym Zgromadzeniu (38% ogólnej ilości głosów), przeciw wnioskowi oddano 17 918 tj. 0,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu (0,004% ogólnej ilości głosów), od głosowania wstrzymało się 1 600 000 głosów tj. 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu (4% ogólnej ilości głosów).

Nie podjęto innych uchwał poza wymienionymi powyżej oraz w załączniku, nawet w sprawach porządkowych.

Relacja z obrad ZWZ