Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 19.06.2020 r.

Termin: 19 czerwca 2020 r., godz. 10.00

Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a  (siedziba Spółki)

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień 3 czerwca 2020 r.

Porządek obrad

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
  – Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2019 r.,
  – Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2019 dokonana przez Radę Nadzorczą;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,
 8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019,
 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019,
 10. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki,
 11. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.