Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 21.05.2015 r.

Termin: 21 maja 2015 r., godz. 12.00

Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Porządek obrad

 1. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
  – Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2014 r.,
  – Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2014 dokonana przez Radę Nadzorczą;
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
 4. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2014;
 5. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014;
 6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
 8. Wybory uzupełniające do składu Rady Nadzorczej Spółki o nowych jej członków.

Życiorysy kandydatów do Rady Nadzorczej

Relacja z obrad ZWZ