Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 28.06.2019 r.

Termin: 28 czerwca 2019 r., godz. 10.00

Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a  (siedziba Spółki)

Porządek obrad

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
  – Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018 r.,
  – Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2018 dokonana przez Radę Nadzorczą;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;
 8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018;,
 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018;
 10. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki;
 11. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej;
 12. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej wspólnej kadencji;
 13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany §4 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego;
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.